top of page

Algemene Voorwaarden

Van eenmanszaak "het Vrouwenrad" eigenaar/directeur Mirjam van Donselaar hierna te noemen: 'het Vrouwenrad' gevestigd te Haastrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder inschrijfnummer: 72709510.Artikel 1. Algemeen/Definities

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door 'het Vrouwenrad' gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door ''het Vrouwenrad' ' uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

 2. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag door 'het Vrouwenrad' '' gratis verstrekt.

 3. Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.   

 4. Diensten: Alle door 'het Vrouwenrad' aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching/training/workshops/cirkels en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.    

 5. Cliënt: Degene die deelneemt aan een begeleiding, supervisie, coaching traject, ook als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is. 

 6. Deelnemer: Degene die deelneemt aan een opleiding, training, workshop, cirkel, lezing, groep/team traject of intervisie.Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij het Vrouwenrad diensten aanbiedt of levert.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen het Vrouwenrad maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 4. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door het Vrouwenrad uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 5. Indien een samenwerking met het Vrouwenrad wordt aangegaan, houdt dit tevens in akkoord te gaan met de tarieven en Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring.

 


Artikel 3. Acceptatie

 1. Door ondertekening verklaart opdrachtgever/cliënt/deelnemer dat hij/zij in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert waarbij men bevoegd is om zelfstandig keuzes te maken in het leven (dus niet minderjarig of ernstige psychiatrische aandoeningen waarbij men niet meer toerekeningsvatbaar is).Artikel 4. Offertes

 1. De door het Vrouwenrad gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. het Vrouwenrad is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.  

 3. De offertes zijn excl. evt. (voortgang) rapportages aan derden, deze worden apart gedeclareerd.    

 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij het Vrouwenrad beschikbare informatie.

 5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met het Vrouwenrad gesloten overeenkomsten leiden voor het Vrouwenrad tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij het Vrouwenrad gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van het Vrouwenrad verlangd kan worden. het Vrouwenrad zal de “NOBCO Ethische Gedragscode, naar beste inzicht en vermogen naleven.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het Vrouwenrad het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever/cliënt geschieden;

 3. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken/workshops/trainingen/contactdagen/overleg/intervisie en zich inzetten, waarbij de cliënt/deelnemer/opdrachtgever de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt/deelnemer/opdrachtgever naar de sessies/bijeenkomsten/workshops/intervisies/presentaties komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies/bijeenkomsten/workshops/intervisie/presentaties worden gemaakt.

 4. Mocht de cliënt, deelnemer, opdrachtgever zonder het Vrouwenrad hier op tijd (48 uur van te voren) schriftelijk/telefonisch van op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/of plaats aanwezig zijn, dan vervalt de deelname aan de sessie/training/workshop/contactdag na 15 min., waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever heeft dan geen recht op het inhalen, verkrijgen van brochures, hand-outs ed.

 5. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die het Vrouwenrad en de cliënt/deelnemer/opdrachtgever gezamenlijk doorbrengen, als ook daarna.

 6. Door ondertekening van het contract geeft de cliënt/opdrachtgever/deelnemer toestemming aan het Vrouwenrad om, waar nodig en gewenst, de technieken en methodes in te zetten welke zij nodig acht. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de cliënt/opdrachtgever/deelnemer zie art. 3.1. en art. 12.1.

 7. Door ondertekening van het contract ge(ven)eft de cliënt(en)/opdrachtgever/deelnemers toestemming aan het Vrouwenrad om de sessies/trainingen etc. digitaal op te nemen en waar nodig en/of gewenst deze te bespreken in haar intervisiegroep. Dit gebeurt zo dat cliënt onherkenbaar en niet herleidbaar is, waarbij het Vrouwenrad vertrouwelijkheid hoog in acht neemt.

 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Vrouwenrad aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Vrouwenrad worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Vrouwenrad zijn verstrekt, heeft het Vrouwenrad het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 9. het Vrouwenrad is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het Vrouwenrad is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.Artikel 6. Contractduur

 1. Wanneer de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Bij verlenging van een coaching/trainings/assessment- traject, blijven de afspraken (m.u.v. de Algemene Voorwaarden) van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit met andere afspraken te vervolgen, dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.

 3. Bij een vervolgtraject gelden de Algemene Voorwaarden van dat moment, zoals vermeld op de website van het Vrouwenrad en vervallen de Algemene Voorwaarden van het ‘oude’ contract (zie art. 16).Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. het Vrouwenrad zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal het Vrouwenrad de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal het Vrouwenrad daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 8. Geheimhouding en gedragscode

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij/zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem/haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en gecoachte plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever (indien dit niet de gecoachte is), enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de gecoachte hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem/haar – in het kader van de overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of gecoachte verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

 2. Opdrachtgever en/of gecoachte mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.

 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. gecoachten.


  Betaling geschiedt vooraf aan de coach-sessies/trajecten/workshops/assessments/stervens- rouwbegeleiding/onderzoek/advies/voorlichting.

 1. Het bedrag dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de sessies/aanvang van een traject/ minimaal 20 dagen voor aanvang van een workshop/training, te zijn bijgeschreven op rekening van Het Vrouwenrad , op een door Het Vrouwenrad aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is  Het Vrouwenrad gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Het Vrouwenrad  en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Het Vrouwenrad  onmiddellijk opeisbaar zijn.

 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 6. Wanneer van Het Vrouwenrad meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Het Vrouwenrad voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


Artikel 11. Incassokosten

 1. In geval Het Vrouwenrad om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of gecoachte slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever en/of gecoachte geleden schade, dan is zijn/haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.

 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of gecoachte beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.

 4. Het Vrouwenrad is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of gecoachte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

 5. Het Vrouwenrad zal bij de inschakeling van niet in zijn/haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of gecoachte of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden.In zo’n geval is Opdrachtgever en/of gecoachte verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

 6. Het Vrouwenrad is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of gecoachte geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn/haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

 7. Het Vrouwenrad ofwel door hem/haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van gecoachten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de gecoachte beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de gecoachte dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien gecoachte enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem/haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

 8. Opdrachtgever vrijwaart Het Vrouwenrad tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Het Vrouwenrad samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Het Vrouwenrad.

 9. Indien Opdrachtgever en/of gecoachte een eventuele vordering jegens Het Vrouwenrad niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

 10. Elke aansprakelijkheid van Het Vrouwenrad voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade aan (on)roerende goederen, personen of derden, of gevolgschade van eventuele (druk) fouten op haar website, folders of andere PR, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.Artikel 13. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Het Vrouwenrad heeft het recht om zonder opgave van reden een training, begeleidingstraject, coachingstraject, vrouwencirkel, assessment, onderzoek, adviestraject of voorlichting te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt/deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Het Vrouwenrad betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

 2. Annuleren door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk of per mail, tenzij contractueel/op het inschrijfformulier anders is vastgelegd. De datum van de poststempel dan wel de mailontvangst geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke of mailbevestiging van Het Vrouwenrad.

 3. Annuleringskosten: 1. Bij annuleren tot twee maanden voorafgaand aan de startdatum wordt 25% van de deelnamekosten in rekening gebracht. 2. Bij annuleren tot een maand voorafgaand aan de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. 3. Bij annuleren binnen 14 dagen voorafgaand aan de startdatum worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Restitutie is niet mogelijk.

 4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt/kandidaat/deelnemer na aanvang van een cursus, training, begeleiding- of coaching, asessment, onderzoek, advies, voorlichting, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/cliënt/deelnemer geen recht op enige terugbetaling of inhalen van de gemiste cursus/training/traject/dag/sessie/tijd/begeleiding/presentatie of het verkrijgen van brochures, hand-outs ed. Ook is het niet mogelijk om een vervanger deel te laten nemen, of te wisselen van dag(en). 

 5. Het Vrouwenrad is gerechtigd om deelnemers aan workshops/trainingen en/of cliënten, verdere toegang/deelname tot of aan een workshop/training/sessie/contactdag en/of traject etc., te ontzeggen en/of te annuleren, wanneer deze zich in de ogen van Het Vrouwenrad op een destructieve/negatieve/onbehoorlijke/agressieve manier gedra(a)g(t)en en/of zich niet aan gemaakte afspraken houd(t)en en/of dat de voortgang/veiligheid voor het (coaching/asessment/begeleiding/advies/onderzoek/voorlichting/training/workshop) proces, de groep en/of pers(o)on(en) wordt verstoord. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij de student/deelnemer/cliënt/supervisant. Restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag is dan niet mogelijk, de betalingsverplichting blijft. De cliënt/opdrachtgever/deelnemer heeft dan geen recht op het verkrijgen van brochures, hand-outs ed.

 6. Een particulier/individueel/relatie begeleiding of coachingsgesprek kan tot 24 uur (excl. weekend) voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur en bij niet of niet op tijd verschijnen op de geplande tijd, door cliënt of opdrachtgever, is Het Vrouwenrad gerechtigd om het volledige afgesproken tarief voor het gesprek in rekening te brengen. 

 7. Mocht de cliënt/deelnemer, zonder Het Vrouwenrad  hiervan tijdig schriftelijk/telefonisch op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/of plaats aanwezig zijn, dan vervalt de sessie/training/ na 15 min., waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan. De coachee/deelnemer/supervisant/student heeft dan geen recht op het verkrijgen van brochures, hand-outs ed.

 8. Wanneer één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding/restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Het Vrouwenrad wordt aan Het Vrouwenrad toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Het Vrouwenrad uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 2. De bewaartermijn van persoonsgegevens is 15 jaar, of op aanvraag van de client worden deze aan de cliënt meegegeven/ verwijderd/ vernietigd.

 3. Op deze gegevens is tevens de Privacy Verklaring van toepassing.

 

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.

 2. Indien Het Vrouwenrad en Opdrachtgever en/of gecoachte een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Het Vrouwenrad gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen Het Vrouwenrad en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Het Vrouwenrad gevestigd is.Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Het Vrouwenrad. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Het Vrouwenrad in staat is adequaat te reageren.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal Het Vrouwenrad  de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Het Vrouwenrad slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

 4. Klachten worden afgehandeld door het NOBCO (https://www.nobco.nl/klachten).


Artikel 18. Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. Het Vrouwenrad voert de opdracht (coaching) uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

 

Artikel 19. Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De laatste versie van de 'Algemene Voorwaarden Het Vrouwenrad  staat altijd op haar website: www.hetvrouwenrad.com. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummr: 72709510

 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van het contract met Het Vrouwenrad.

 3. Bij een vervolgtraject gelden de 'Algemene Voorwaarden' van Het Vrouwenrad van dat moment, zoals vermeld op de website van Het Vrouwenrad en vervallen de 'Algemene Voorwaarden' van Het Vrouwenrad van het ‘oude’ contract.

 4. De Nederlandse tekst van de 'Algemene Voorwaarden van Het Vrouwenrad is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Mirjam van Donselaar, Toegepast Psycholoog en eigenaar van Het Vrouwenrad
KvK nr: 72709510
©Copyright Het Vrouwenrad

bottom of page